ROBO Pro Software – Education

  • Học lập trình định hướng ngành một cách nhanh chóng và dễ dàng!
  • Cách dễ dàng để bắt đầu với lập trình bằng cách tạo sơ đồ đồ họa bao gồm các mô-đun phần mềm khác nhau
  • Tìm hiểu làm thế nào để tạo ra các chương trình dạy học định hướng trong ngành
  • Mở rộng các kỹ năng lập trình bằng cách tạo và tích hợp các chương trình con, biến, đối tượng và các lệnh do người dùng định nghĩa