Hydraulics

  • Hiểu hệ thống và linh kiện thủy lực
  • Thử truyền lực trên mô hình bằng chất lỏng
  • Hiểu các chức năng của xi lanh thủy lực và điều khiển
  • Cố gắng điều khiển các mô hình sử dụng xi lanh thủy lực và điều khiển
  • Phát triển và thực hành các tương tác xã hội thông qua hoạt động nhóm
Danh mục: